Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Voedingsdeskundige: Suzan Doeleman

Client: De persoon aan wie de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend

Artikel 2, algemeen

De voedingsdeskundige geeft advies aan de client op een afgesproken locatie of bij de client thuis, tenzij anders is afgesproken. Het is ook mogelijk om advies per e-mail, whatsapp, telefoon of Teams te ontvangen. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt. Mocht het adres wijzigen, dan zal de client hiervan op de hoogte worden gesteld.

Artikel 3, verhindering

Indien de client verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het consult aanwezig te zijn, dient de client de voedingsdeskundige hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Indien de client binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsdeskundige geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsdeskundige gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de client in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meerdere erkende feestdagen wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18:00 uur op de laatste voorgaande gewone werkdag.

Artikel 4, tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de voedingsdeskundige de client mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Indien een client het gehele pakket/programma al heeft betaald zal er geen prijswijziging meer plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst.

Artikel 5, betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de client door middel van overschrijving. De client ontvangt een factuur voor de geleverde consulten en/of programma’s. De voedingsdeskundige is gerechtigd een consult te weigeren indien de client de betaling niet heeft voldaan.

De client dient de factuur binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de voedingsdeskundige gerechtigd het factuurbedrag met 5,- administratiekosten te verhogen. Indien de factuur 30 dagen na datering niet is voldaan, is de voedingsdeskundige gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6, intellectueel eigendom

De voedingsdeskundige behoudt ten allen tijden alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, e-books, receptenbundels en afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de client. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de client, noch ter hand geteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de client worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn.

Artikel 7, onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingsdeskundige heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de client. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8, aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de voedingsdeskundige is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de client van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsdeskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 9, geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de voedingsdeskundige en de client over de persoonlijke benadering van de client of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

Alleen de burgelijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Het Nederlands recht is van toepassing.